... ระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส | ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ใบกำกับภาษีสำเร็จรูป 5 ชั้น...
เคล็ดลับการใช้งานโปรแกรม
1   ปิดหน้าจอเตือน(Security Warning) เวลาเปิดโปรแกรม Express
2   การกระทบยอด ภงด50, ภ.พ.30
3   การปฏิบัติในกรณีรับเช็คชำระหนี้แล้วเช็คมีปัญหา
4   ตัวอย่างวิธีการนำ Express ไปใช้งานกับธุรกิจผลิต
5   ซ่อนระบบบัญชี Express จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
6   การบันทึกรับคืนหรือส่งคืนสินค้าที่ซื้อ/ขายในปีก่อน (ประมวลผลสิ้นปีไปแล้ว)
7   ใช้โปรแกรมมาหลายปี ไม่เคยปิดบัญชี ต้องทำอย่างไร
8   ทำไมพิมพ์แบบฟอร์ม เส้นตารางกลายเป็นตัวเลขไทย
9   Perpetual/Periodic , FIFO/Average เลือกใช้แบบไหนดี
10   ปีใหม่ทีไร วันที่ไม่อยู่ในงวดทุกที ?
11   ปรับขนาดตัวอักษรของ Express ให้อ่านง่ายขึ้น
12   วิธีการปิดประมวลผลสิ้นปีในโปรแกรม Express
13   วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ของโปรแกรม Express
14   วิธีการแปลงข้อมูลจาก Excel มาใช้ใน Express
15   การใช้งาน Express กับงานบัญชีในโรงพยาบาล
16   วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดจากการยื่นภาษีผ่าน Internet
17   วิธียื่นภาษีผ่าน Internet
18   ทำความเข้าใจกับวิธีกำหนดสิทธิการใช้งานในโปรแกรม Express
19   ป้อนวันที่รับของแยกตามรายการสินค้าในใบสั่งซื้อ (ใบสั่งขายก็ทำได้เช่นกัน)
20   ทำความเข้าใจวิธีลงบัญชีของ Express
21   พิมพ์งานจาก Express ออกทางเครื่องพิมพ์แบบต่าง ๆ
22   วิธีคำนวณต้นทุนในโปรแกรม Express
23   การรวมรายการของรหัสลูกค้า 2 รหัส ให้เป็นรหัสเดียว
24   จัดเก็บข้อมูลให้ปลอดภัย-แยกข้อมูล
25   การนำรายงานจาก Express ไปใช้ใน Excel
26   ค้นหาเอกสารเพื่อตรวจทานได้ง่ายๆ
27   ปกป้องข้อมูลในโปรแกรม Express ให้ปลอดภัย
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
 
การบันทึกรับคืนหรือส่งคืนสินค้าที่ซื้อ/ขายในปีก่อน (ประมวลผลสิ้นปีไปแล้ว)
 

บทความนี้จะขอกล่าวเรื่อง การทำใบลดหนี้ รับคืนสินค้า และใบลดหนี้ ส่งคืนสินค้า ข้ามปี จากในโปรแกรม Express ว่าทำได้หรือไม่ และทำอย่างไร

การทำใบลดหนี้/รับคืน

มีการขายสินค้าให้ลูกค้าเมื่อปีก่อน และต้องการทำใบลดหนี้ รับคืน (ทั้งกรณีลดหนี้อย่างเดียว หรือ รับคืนสินค้าด้วย) ในปีปัจจุบัน ไม่ว่าจะอ้างเอกสาร IV หรือไม่อ้างก็แล้วแต่ สามารถทำการลดหนี้ได้ ดังนี้

 

กรณีอ้าง Invoice ของปีเก่า

Image
  
กรณีไม่อ้าง Invoice ของปีเก่า 

Image


ทั้งสองกรณี จะมีข้อความถามว่า "ต้องการดึงรายการจากใบกำกับที่อ้างถึงหรือไม่" จะต้องเลือกว่า "ไม่ต้องการ; จะป้อนเอง"  และเลือกรายการสินค้าที่ต้องการลดหนี้/รับคืนจากรายละเอียดสินค้าที่ขึ้นมาให้เลือก (หากเลือก "ต้องการ" เพื่อให้โปรแกรมแสดงรายการสินค้าจาก Invoice ที่อ้างถึงขึ้นมาให้เลือก จะไม่มีรายการใด ๆ แสดงขึ้นมา เพราะเป็น Invoice ของปีที่ประมวลผลสิ้นปีไปแล้วนั่นเอง)

Image
  
หลังจากป้อนจำนวนและหน่วยนับแล้ว โปรแกรมจะถามว่า "รับคืนสินค้าด้วยหรือไม่?" ถ้ามีการรับคืนให้ป้อน Y แต่ถ้าเป็นการลดหนี้อย่างเดียวให้ป้อน N

Image 
  

การทำใบลดหนี้ ส่งคืน

มีการซื้อสินค้าจากผู้จำหน่ายเมื่อปีที่แล้ว และผู้จำหน่ายทำใบลดหนี้ให้กับเราในปีปัจจุบัน (เป็นการ ลดหนี้อย่างเดียวไม่มีการคืนของ)

กรณีคิดต้นทุนสินค้าแบบ เข้าก่อน-ออกก่อน (FIFO) จะไม่สามารถทำรายการได้ ไม่ว่าจะมีการอ้างอิงเอกสาร RR ของปีก่อน หรือไม่อ้างอิงก็ตาม โดยจะมีข้อความขึ้นมาเตือนดังในรูปนี้

Image 

จากเหตุผลดังกล่าว จึงต้องทำการประยุกต์การทำงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. ตั้งรหัสสินค้าบริการ (เมนูสินค้าข้อ 4) แล้วนำรหัสสินค้าบริการมาเปิดใบลดหนี้ 
  
Image

Image
  
2. หลังจากลดหนี้เรียบร้อยแล้ว ถ้าต้องการปรับต้นทุนสินค้าด้วย ให้ใช้เมนูปรับปรุงเพิ่ม/ลดสินค้า (เมนูสินค้า 1.3.1)

     - ขั้นตอนแรก ให้กรอกเอกสาร ณ วันที่ 1/1(วันต้นปี) โดยปรับยอดคงเหลือ ณ วันที่ต้นปีออก ทั้งหมด

Image 

     - ขั้นตอนที่สอง ให้ปรับเพิ่มยอด ด้วยเอกสารวันที่ถัดไป โดยต้องคำนวณตัวเลขด้วยตนเองออกมาก่อนว่าหลังจากที่ได้รับการลดหนี้แล้ว สินค้าแต่ละล็อตที่ยกมาต้นปีควรจะมีต้นทุนแต่ละล็อตเท่าไรบ้าง แล้วจึงป้อนลงไปโดยแยกเป็น 1 ล็อต/1 บรรทัด

Image 

กรณีคิดต้นทุนแบบถั่วเฉลี่ย (Average)

ทั้งการลดหนี้(ไม่มีการส่งคืนสินค้า) หรือ ลดหนี้/ส่งคืน (ส่งคืนสินค้าด้วย) ก็สามารถทำได้ ไม่ว่าจะอ้างเอกสาร RR หรือไม่อ้างก็ตาม ซึ่งจำนวนและมูลค่าของการลดหนี้จะมีผลกับสต็อคสินค้า ณ วันที่ทำเอกสาร(ไม่กระทบย้อนกลับไปถึงวันที่รับสินค้า เหมือนแบบเข้าก่อน-ออกก่อน)

อ้างใบรับสินค้าของปีเก่า

Image
  
ไม่อ้างใบรับสินค้า

Image


ทั้งสองกรณี จะมีข้อความถามว่า "ต้องการดึงรายการจากใบรับสินค้าที่อ้างถึงหรือไม่" จะต้องเลือกว่า "ไม่ต้องการ; จะป้อนเอง" และเลือกรายการสินค้าที่ต้องการลดหนี้/ส่งคืนจากรายละเอียดสินค้าที่ขึ้นมาให้เลือก (หากเลือก "ต้องการ" เพื่อให้โปรแกรมแสดงรายการสินค้าจากใบรับสินค้าที่อ้างถึงขึ้นมาให้เลือก จะไม่มีรายการใด ๆ แสดงขึ้นมา เพราะเป็นใบรับสินค้า ของปีที่ประมวลผลสิ้นปีไปแล้วนั่นเอง)

Image

หลังจากเลือกรายการสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะมีข้อความขึ้นมาถามว่า "ต้องการส่งคืนสินค้าด้วยหรือไม่" ถ้ามีการส่งคืนให้ป้อน Y แต่ถ้าเป็นการลดหนี้อย่างเดียวให้ป้อน N
  
Image

หลังจากนั้นป้อนราคาต่อหน่วย และมูลค่าที่ส่งคืน แล้วทำการ save ตามปกติค่ะ


ตัวแทนจำหน่ายระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส |
ระบบบัญชี Expess | โปรแกรมบัญชี Express | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | โปรแกรม Express Online | ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express | ฟอร์มใบกำกับภาษีสำเร็จรูป

CopyRight 2012© www.cdginnovation.com
Contact Us : online@cdginnovation.com
Tel. 08-3444-7676, 08-7980-6789

สั่งซื้อโปรแกรมโทร 0834447676